1. مریم ابارشی , سیدمحمود حسینی , احمد آفتابی ثانی , مقایسه ساختارهای مختلف یک شبکه لوله ای معادل پیشنهادی برای تحلیل جریان غیرخطی دوبعدی در محیط های متخلخل درشت دانه همسانگرد , مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز , دوره ( ۴۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۱-۱۳
  2. محمد رضائی پژند , احمد آفتابی ثانی , برآورد خسارت خرپاها به روش سادک شبه دوگان , بین المللی علوم مهندسی , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸, صفحه ۷۷-۸۷
  3. احمد آفتابی ثانی , وحید لطفی , روشی بهینه برای تحلیل دینامیکی سد قوسی ـ سنگ پی با ترکیب اجزای محدود و المانهای مرزی , دانشکده فنی دانشگاه تهران , دوره ( ۴۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵, صفحه ۳۹۱-۴۰۶
  4. احمد آفتابی ثانی , وحید لطفی , ترکیب روش های اجزای محدود و المان های مرزی در تحلیل اندرکنش سد قوسی و سنگ پی , دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۱, صفحه ۱۰۷-۱۲۵